მთავარი საზოგადოება რამდენად გაიზარდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2014 წლიდან დღემდე?

რამდენად გაიზარდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2014 წლიდან დღემდე?

476
0
გაზიარება

2017 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ ცვლილებები შეიტანა. ამ ცვლილებებით საკრებულოს თანამდებობის პირთა წრე გაიზარდა და მას ახალი თანამდებობა _ ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე დაემატა.

მოქმედი კანონით საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები, საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები საკრებულოს თანამდებობის პირები არიან. ეს პირები, განსხვავებით საკრებულოს სხვა წევრებისგან, შრომის ანაზღაურებას იღებენ.
საკრებულო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგელობითი ორგანოა, რომელსაც შესაბამისი ტერიტორიის მოსახლეობა ფარული კენჭისყრით ირჩევს. საკრებულოს დეპუტატი შეიძლება იყოს არჩეული როგორც პროპორციული (ანუ პარტიული სიით), ისე მაჟორიტარული სისტემითაც (ინდივიდუალურად). მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის წარდგენის უფლება კონკრეტულ პარტიასაც აქვს და _ საინიციატივო ჯგუფსაც. საინიციატივო ჯგუფები უპარტიო, დამოუკიდებელ კანდიდატებს წარადგენენ, პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატს, რომელიც, სულ მცირე, 21 წლის უნდა იყოს. არჩევნებში გამარჯვებისთვის საკრებულოს დეპუტატებს საარჩევნო ბარიერის გადალახვა არ სჭირდებათ. პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებულად ის პარტია და შესაბამისად, კანდიდატი ითვლება, რომელიც სხვებზე მეტ ხმას მიიღებს.
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს რეგიონებში კერძო და არასამთავრობო სექტორი ნაკლებადაა განვითარებული, საკრებულოს დეპუტატები ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცნობილი ექიმები, მასწავლებლები, ცნობილი ბიზნესმენები ან სკოლების დირექტორები არიან.
საკრებულოს წევრი საკუთარ უფლებამოსილებას სამსახურისგან მოუწყვეტლად ახორციელებს და დამსაქმებელს უფლება არ აქვს, შეზღუდოს მისი, როგორც მუნიციპალიტეტის წევრის უფლება, მონაწილეობა მიიღოს კომისიის, ფრაქციისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში. დაუშვებელია ამ საფუძვლით პირის სამსახურიდან განთავისუფლება ან მისი დაბალხელფასიან სამუშაოზე გადაყვანა. შესაბამისად, საკრებულოს წევრობა, გარკვეულწილად, მოხალისეობრივ პრინციპებზეა დაფუძნებული.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს _ საკრებულოს არჩევის წესს საარჩევნო კოდექსი არეგულირებს. საკრებულოს წევრთა რაოდენობას კოდექსის 140-ე მუხლი განსაზღვრავს. კანონის მიხედვით ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 პროპორციულად არჩეული წევრით და ამ თემში გაერთიანებული ადმინისტრაციული ერთეულებიდან არჩეული მაჟორიტარებით შედგება. თვითმმართველ ქალაქში საკრებულო 15 პროპორციული წესითა და 10 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატით კომპლექტდება.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრის შრომის ანაზღაურება, რომელიც არ არის თანამდებობის პირი, განისაზღვრება თავად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით, ხოლო მის სამსახურებრივ მივლინებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაზე საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო მოსამსახურის მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისთვის დადგენილი წესები ვრცელდება.
დავუბრუნდეთ ზემოხსენებულ ცვლილებებს: მათ თანახმად, საკრებულოს ყველა ფრაქციის თავმჯდომარეს აქვს უფლება ჰყავდეს ერთი მოადგილე, ხოლო იმ ფრაქციას, რომლის წევრთა რაოდენობა ცხრაზე მეტია _ ორი მოადგილე. აღნიშნული წესი მხოლოდ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე არ ვრცელდება. ფრაქციის შექმნისთვის საკრებულოს, მინიმუმ, სამი წევრის გაერთიანებაა საკმარისი.
აღნიშნულ კვლევაში გაიგებთ, თუ რამდენად გაზარდა 2017 წელს მიღებულმა ცვლილებებმა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურების ხარჯები და ვის ვუხდით ხელფასს ბიუჯეტის ხარჯზე. კვლევას იმერეთის თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის ცალ-ცალკე შემოგთავაზებთ.

მოცემულ სტატიაში განვიხილავთ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთათვის მიმდინარე და წინა მოწვევის თანამდებობის პირთათვის გაღებულ შრომის ანაზღაურების ხარჯებს:

წყალტუბოს წინა მოწვევის (2014წ) საკრებულოში 8 ფრაქცია მუშაობდა: „ქართული ოცნება _ დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება _ მრეწველები“, „ქართული ოცნება _ რესპუბლიკელები“, „წყალტუბოს მომავლისთვის“, „ქრისტიან-კონსერვატორები“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ქართული ოცნება _ კონსერვატორები“ და „თავისუფალი დემოკრატები“, რომელიც 2016 წლის 6 მაისიდან გაუქმდა.
წყალტუბოს წინა მოწვევის საკრებულოს ფრაქციების თავმჯდომარეების ხელფასი 1650 ლარს შეადგენდა, რაც ჯამურად 13 200 ლარია. მხოლოდ ფრაქციების თავმჯდომარეთა შრომის ანაზღაურებაზე წლიურად მუნიციპალიტეტი 158 400 ლარს ხარჯავდა.
2017 წლიდან, კანონის ცვლილებასთან ერთად, წყალტუბოში ახალი მოწვევის საკრებულომ დაიწყო მუშაობა. ამ დროისთვის წყალტუბოში ასეთი ვითარება იყო _ საკრებულოში 7 ფრაქციაა: „ქართული ოცნება _ დემოკრატიული საქართველო“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „წყალტუბოს მომავლისათვის“, „ქართული ოცნება _ კონსერვატორები“, „ქართული ოცნება _ მრეწველები“, „ქართული ოცნება _ მწვანეები“, „წყალტუბოს განვითარებისათვის“. ამ დროისთვის არც ერთი ფრაქციის თავმჯდომარეს არ ჰყავდა მოადგილე. თავმჯდომარეთა შრომის ანაზღაურება კი კვლავ 1650 ლარს შეადგენდა, რაც, ჯამურად, 11 550 ლარია. ამ პერიოდში თავმჯდომარეთა ხელფასებისთვის გამოყოფილი წლიური ხარჯი წინა მოწვევასთან შედარებით, 19 800 ლარით ნაკლები _ 138 600 ლარი გახლდათ.
დღეის მდგომარეობით წყალტუბოს საკრებულოში კვლავ 7 ფრაქციაა. ფრაქციების თავმჯდომარეებს მოადგილეებიც ჰყავთ, მათ შორის ფრაქცია, „ქართული ოცნება _ დემოკრატიული საქართველოსთვის“ თავმჯდომარეს – 2 მოადგილე და თითოეული მოადგილის თანამდებობრივი სარგო 1100 ლარია. ჯამურად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეთა და მათი მოადგილეების შრომის ანაზღაურებაზე 20 350 ლარი იხარჯება, რაც წინა მოწვევის საკრებულოს, ამავე ხარჯზე, 7150 ლარით მეტია, ხოლო 2017 წლის წლიურ ხარჯს 105 600 ლარით აღემატება.

ცხრილი 1: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წინა და ახლანდელი მოწვევის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეებისა და მათი მოადგილეების თანამდებობრივი სარგოს ცვლილება

წყარო: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მოწოდებული ოფიციალური ინფორმაცია.

ამავე სტატიაში გაგაცნობთ პირებს, რომლებიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს ხელმძღვანელობენ:

ბადრი პაპავა _ ფრაქცია „ქართული ოცნება _ დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე მიმდინარე მოწვევის საკრებულოში. პაპავა ინდივიდუალური მეწარმეა, თუმცა სამეწარმეო საქმიანობას, ამ ეტაპზე, არ ახორციელებს. ბიზნესსაქმიანობას არ ეწევიან მისი მოადგილეები _ ლევან მამაგეიშვილი და ჯემალ ფანცხავა. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მამაგეიშვილი 2018 წლის თებერვლამდე შპს „ხათუდუს“ დირექტორი და ინდივიდუალური მეწარმე გახლდათ.

მამუკა საღარეიშვილი და ზურაბ ლექვინაძე _ ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე და მოადგილე არიან. საღარეიშვილი შპს „წყალტუბოტურის“ უვადო პარტნიორია, თუმცა შპს-ს მიმდინარე წელს არანაირი შემოსავალი არ ჰქონია. წარსულში ინდივიდუალური მეწარმე იყო ზურაბ ლექვინაძის მეუღლე, თუმცა როგორც ლექვინაძის დეკლარაციაში ჩანს, ის მხოლოდ ინდმეწარმედ რეგისტრაციით შემოიფარგლა, საქმიანობა არ დაუწყია და ამჟამადაც არ აქვს რაიმე სახის ბიზნესი.

ფრაქცია „წყალტუბოს მომავლისთვის“ საკრებულოში ორი თანამდებობის პირითაა წარმოდგენილი. მისი თავმჯდომარე სევერიან გორდულაძეა, მოადგილე კი _ კონსტანტინე შვანგირაძე. გორდულაძის მთავარი შემოსავლის წყარო, ამ ეტაპზე, ფრაქციის თავმჯდომარისთვის განკუთვნილი თანამდებობრივი სარგოა.
დეკლარაციის მიხედვით ბიზნესსაქმიანობას არც მისი მოადგილე ეწევა, თუმცა აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ შვანგირაძის მეუღლე, თამარ ფანცხავა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროს სპეციალისტად მუშაობდა და, ამავდროულად, 2017 წელს წყალტუბოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი გახლდათ.

სერგო კირკიტაძე _ ფრაქცია „ქართული ოცნება _ კონსერვატორების“ თავმჯდომარეა.

ზურაბ ფუთურიძე _ მისი მოადგილე გახლავთ.
ანა წიწილაშვილი _ ინდივიდუალური მეწარმე, კირკიტაძის მეუღლე. ის შპს „პროგრესი+2006-ის“ დირექტორია. თავად კირკიტაძისა და არც მისი მოადგილის დეკლარაციაში მათი ბიზნესსაქმიანობის შესახებ ინფორმაცია არ იძებნება.

წყალტუბოს საკრებულოში ფრაქცია „ქართული ოცნება _ მრეწველები“ როგორც წინა, ასევე ახლანდელ მოწვევაშიც აქტიურად მუშაობს. ამ ფრაქციას, ისევე როგორც სხვებს, ორი თანამდებობის პირი ჰყავს _ თავმჯდომარე და მოადგილე _ გიორგი დოლიძე და დავით თუთბერიძე. მათგან ბიზნესსაქმიანობას მხოლოდ თუთბერიძე ეწეოდა. ის 2017 წლამდე შპს „ვიქტორია ჯგუფის“ პარტნიორი გახლდათ.

ლატავრა ბენდელიანი _ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება _ მწვანეების“ თავმჯდომარე. მას ასევე ქალი მოადგილე ჰყავს _ მაკა ჭელიძე. ბენდელიანი კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდ „სოხუმის“ პროექტის მონაწილეა. ჭელიძე 2018 წლის 18 იანვრამდე შპს „ბარაქიანი ბაზრის“ დირექტორი გახლდათ.

ნაილი ჭოლაძე _ ფრაქცია „წყალტუბოს განვითარებისთვის“ ხელმძღვანელი.
რევაზ დიდავა _ მისი მოადგილე. ბიზნესსაქმიანობით არც ერთი მათგანი არ არის დაკავებული.

შეგახსენებთ, რომ „ქრონიკა+“ პერიოდულად გაგაცნობთ ინფორმაციას იმერეთის მუნიციპალიტეტების ფრაქციებისთვის განკუთვნილი შრომის ანაზღაურების ხარჯების ზრდის შესახებ.

შორენა ლაღაძე

 

დატოვეთ კომენტარი